Politică de confidențialitate
 

CUPRINS:

 1. DISPOZIȚII GENERALE
 2. ELEMENTELE DE BAZĂ ALE PRELUCRARII DATELOR
 3. SCOPUL, BAZA, PERIOADA ȘI DOMENIUL PRELUCRARII DATELOR ÎN MAGAZINUL VIRTUAL
 4. DESTINATARII DATELOR DIN MAGAZINUL VIRTUAL
 5. TRANSFERUL DATELOR
 6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
 7. FIȘIERELE COOKIE ÎN MAGAZINUL VIRTUAL, DATE DE OPERARE ȘI DE ANALIZĂ
 8. DISPOZIȚII FINALE

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prezenta politică de confidențialitate a Magazinului Virtual are caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu reprezintă o sursă de obligații pentru Beneficiarii sau Clienții Magazinului Virtual. Politica de confidențialitate conține, în primul rând, reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, de către Administratorul, în cadrul Magazinul Virtual, inclusiv fundamentele, scopurile și domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, precum și informații privind utilizarea fișierelor cookie și a instrumentelor analitice în Magazinul Virtual.

1.2. Administratorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Magazinului Virtual este Societatea Romana de Radiodifuziune , cu sediul in Bucuresti, str. General Berthelot, nr. 60-64, sector 1, cod fiscal RO8296093 , Cont nr. RO25RNCB 0072 0208 0517 0001 deschis la BCR Sector 1 – denumit mai departe „Administrator”.

1.3. Vânzătorul sau Furnizorul în cadrul Magazinului Online este Societatea Romana de Radiodifuziune cu sediul in Bucuresti, str. General Berthelot, nr. 60-64, sector 1, cod fiscal RO8296093 , Cont nr. RO25RNCB 0072 0208 0517 0001 deschis la BCR Sector 1 și adresa email: edituracasaradio@radioromania.ro.

1.4. Detaliile de contact ale responsabilului de protecția datelor, desemnat de către Administrator: nicoleta.nedelescu.dpo@radioromania.ro

1.5. Datele cu caracter personal din Magazinul Virtual sunt prelucrate de către Administrator în conformitate cu legislația aplicabilă, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (regulament general privind protecția datelor) - denumit mai departe „GDPR” sau „Regulament GDPR”.

1.6. Utilizarea Magazinului Virtual, inclusiv efectuarea de achiziții, este voluntară. De asemenea, furnizarea datelor cu caracter personal de către Utilizator sau Clientul Magazinului Virtual este voluntară, sub rezerva a două excepții:

(1) încheierea de contracte cu Administratorul – nefurnizarea, în cazurile și în măsura în care sunt specificate pe pagina de internet a Magazinului Virtual și în Regulamentul Magazinului Virtual și în prezenta politică de confidențialitate, a datelor personale necesare pentru a încheia și executa Contractul de vânzare duce la imposibilitatea de a încheia respectivul contract. Furnizarea datelor cu caracter personal este, în acest caz, o cerință contractuală și dacă persoana vizată dorește să încheie un contract dat cu Administratorul, este obligată să furnizeze datele solicitate.

(2) obligații statutare ale Administratorului - furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o cerință legală care rezultă din legile aplicabile în mod general, impunând Administratorului obligația de a prelucra datele cu caracter personal (de exemplu, prelucrarea datelor în scopul păstrării evidențelor contabile sau fiscale) și imposibilitatea de a le furniza va împiedica Administratorul să îndeplinească aceste îndatoriri.

1.7. Administratorul acordă o atenție specială protejării intereselor persoanelor vizate, fiind responsabil și asigurându-se că datele colectate de acesta sunt:

(1) prelucrate în conformitate cu legea;

(2) colectate în  scopuri specificate, legitime și care nu fac obiectul unei prelucrări ulterioare incompatibile cu aceste scopuri;

(3) relevante și adecvate pentru scopurile pentru care acestea sunt prelucrate;

(4) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor cărora li se adresează, nu mai mult decât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării;

(5) prelucrate într-un mod care să asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării, prin măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

1.8. Luând în considerare caracterul, domeniul, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul de a încălca drepturile sau libertățile persoanelor fizice, Administratorul pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrare în conformitate cu prezentul regulament. Aceste măsuri sunt revizuite și actualizate acolo unde este necesar. Administratorul folosește măsuri tehnice pentru a preveni  modificarea de către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal trimise pe cale electronică.

2. ELEMENTELE DE BAZĂ ALE PROCESĂRII DATELOR

2.1. Administratorul are dreptul să proceseze date cu caracter personal în cazurile în care - și în măsura în care - este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

(1) persoana vizată a dat consimțământul prelucrării datelor sale cu caracter personal într-unul sau mai multe scopuri specifice;

(2) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract în cadrul căruia persoana vizată este parte sau pentru a lua anumite măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului;

(3) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale a Administratorului;

(4) prelucrarea este necesară pentru scopurile care decurg din interesele legitime urmărite de Administrator sau de o terță parte, cu excepția situațiilor în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, prevalează asupra acestor interese, în special atunci când persoana vizată este un copil.

2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator necesită de fiecare dată cel puțin unul dintre motivele indicate la punctul. 2.1 din Politica de confidențialitate. Motivele specifice pentru prelucrarea datelor personale ale Utilizatorilor de Servicii și Clienților Magazinului Virtual de către Administrator sunt indicate în următoarea secțiune a politicii de confidențialitate - în legătură cu scopul dat de prelucrarea datelor personale de către Administrator.

3. SCOPUL, BAZA, PERIOADA ȘI DOMENIUL PROCESĂRII DATELOR ÎN MAGAZINUL VIRTUAL

3.1. De fiecare dată, scopul, baza, perioada și domeniul de aplicare, precum și destinatarul datelor cu caracter personal prelucrate de Administrator rezultă din acțiunile unui anumit Utilizator de servicii sau Client al Magazinului Virtual. De exemplu, în cazul în care Clientul decide să efectueze achiziții în cadrul Magazinul Virtual și selectează ridicarea personala a Produsului achiziționat în locul expedierii acestuia cu ajutorul curierului, datele sale personale vor fi procesate pentru a executa Contractul de Vânzare încheiat, dar nu vor mai fi puse la dispoziția transportatorului care efectuează expedierea la cererea Administratorului.

3.2. Administratorul poate prelucra datele personale în Magazinul Virtual în următoarele scopuri, din următoarele motive, perioade și în următoarele domenii:

Scopul procesarii datelor Temeiul juridic pentru prelucrarea si perioada de pastrare a datelor Domeniul protectiei datelor prelucrate
Executarea contractului de Vânzare Articolul 6 alin. 1 lit. b) Regulamentul GDPR (executarea contractului)
Datele sunt stocate pe perioada necesară pentru punerea în aplicare, rezilierea sau expirarea în alt mod a contractului încheiat.
Domeniul maxim:
 • numele și prenumele;
 • adresa de e-mail;
 • numărul de telefon de contact; adresa de livrare (strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara),
 • adresa de domiciliu/de desfășurarea a activității/sediul (dacă diferă față de adresa de livrare).
  În cazul Utilizatorilor de Servicii sau Clienților care nu sunt consumatori, administratorul poate procesa în plus numele companiei și numărul de identificare fiscală (NIF) al Utilizatorilor de Servicii sau Clienților.
Păstrarea înregistrărilor fiscale sau contabile Articolul 6 alin. 1 lit. c) Regulamentul GDPR Datele sunt păstrate pe perioada prevăzută de lege în care Administratorul este obligat să păstreze înregistrările fiscale și contabile. Nume si prenume; adresa de domiciliu/desfășurare a activității/sediului (dacă diferă de adresa de corespondență), denumirea companiei și număr de identificare fiscală (NIF) a Beneficiarului de servicii sau Clientului.
Determinarea,
investigarea sau
apărarea creanțelor
care pot apărea din
partea
Administratorului
sau care pot fi
invocate împotriva
Administratorului.
Articolul 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul
GDPR: Datele sunt stocate pe durata existenței unui interes legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât perioada de prescripție a creanțelor față de persoana vizată, din cauza activității economice desfășurate de Administrator.
Termenul de prescripție este definit prin lege.
Numele și prenumele; numărul de telefon de contact; adresa de e-mail; adresa de livrare (strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa de domiciliu/de desfășurarea a activității/sediul (dacă diferă față de adresa de livrare).
În cazul Utilizatorilor de Servicii sau Clienților care nu sunt consumatori,
administratorul poate procesa în plus numele companiei și numărul de identificare fiscală (NIF) al Utilizatorilor de Servicii sau Clienților.

4. DESTINATARII DATELOR DIN MAGAZINUL VIRTUAL

4.1. Pentru buna funcționare a Magazinului Virtual, inclusiv pentru realizarea Contractelor de vânzare încheiate, este necesar ca Administratorul să utilizeze serviciile unor entități externe (cum ar fi, de exemplu, furnizorul IT, firma de curierat sau entitatea de procesare a plăților). Administratorul utilizează numai serviciile unor astfel de operatori care oferă garanții suficiente pentru a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât procesarea să îndeplinească cerințele Regulamentului GDPR și să protejeze drepturile persoanelor vizate.

4.2. Transferul de date de către Administrator nu are loc în toate cazurile și față de toți destinatarii sau categoriile de destinatari indicate în politica de confidențialitate - Administratorul furnizează date doar în situațiile în care acest lucru este necesar pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și numai în măsura în care este necesar pentru prelucrarea acestora. De exemplu, în cazul în care clientul ridică personal bunurile, datele sale nu vor fi transferate transportatorului care colaborează cu administratorul.

4.3. Datele personale ale Beneficiarilor de Servicii și ale Clienților Magazinului Virtual pot fi transferate către următorii destinatari sau categorii de destinatari:

4.3.1. transportatori/expeditori/companii de curierat - în cazul unui Client care optează pentru serviciul de curierat în cadrul Magazinului Virtual, Administratorul furnizează datele personale colectate ale Clientului către transportatorul selectat, expeditorului sau agentului care efectuează transportul în numele Administratorului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a livra Produsul către Client. 
4.3.2. entități care gestionează plăți electronice sau prin card de credit - în cazul Clientului care utilizează în cadrul Magazinului Online, modalitatea de plată electronică sau cu card, Administratorul furnizează datele personale colectate ale Clientului entității selectate care deservește plățile de mai sus în cadrul Magazinul Virtual, la cererea Administratorului, în domeniul necesar pentru efectuarea plăților realizate de către client.
4.3.3. furnizorii de servicii care furnizează Administratorului soluții tehnice, IT și organizaționale care să permită Administratorului să-și desfășoare activitatea economică, inclusiv Magazinul Virtual și Serviciile Electronice furnizate prin intermediul acestuia (în special, furnizorii de software în vederea gestionării unui Magazin Online, furnizorii de servicii de e-mail și de hosting, precum și furnizorii de programe software pentru gestionarea companiei și de asistență tehnică pentru Administrator, furnizorii de servicii și programe software pentru marketing, furnizorii de servicii de arhivare, furnizorii de servicii în domeniul securității) - Administratorul furnizează datele personale colectate unui furnizor selectat care acționează în numele său numai în cazul și în măsura în care acest lucru este necesar pentru atingerea unei anumit scop al prelucrării datelor în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.

5. TRANSFERUL DATELOR

Pentru buna funcționare a Magazinului Virtual, inclusiv pentru realizarea contractelor încheiate, este necesar ca Administratorul să utilizeze serviciile unor entități externe. Administratorul utilizează numai serviciile operatorilor care oferă garanții suficiente pentru a pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât procesarea să îndeplinească cerințele Regulamentului GDPR și să protejeze drepturile persoanelor vizate.

Furnizarea de date de către Administrator nu are loc în fiecare situație și către toți destinatarii sau categoriile de destinatari menționate în Politica de Confidențialitate - Administratorul furnizează date numai atunci când este necesar să realizeze un anumit scop de prelucrare a datelor cu caracter personal și numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru punerea sa în aplicare.

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

6.1. Dreptul de acces, rectificare, restricționare, ștergere sau transfer - persoana vizată are dreptul să solicite Administratorului accesul la datele sale personale, rectificarea acestora, ștergerea ("dreptul de a fi uitat") sau limitarea prelucrării și are dreptul de a se opune prelucrării sau transferării datelor sale. Într-un astfel de caz, Administratorul nu mai poate prelucra astfel de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează existența unor motive de prelucrare valabile din punct de vedere legal, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau a unor motive în vederea determinării, investigării sau apărării cererilor. Condițiile detaliate pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus sunt indicate în art. 15-21 din Regulamentul GDPR.

6.2. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - o persoană ale cărei date sunt prelucrate de Administrator pe baza consimțământului acestora (în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera a) sau art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulamentul GDPR), are dreptul de  -și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării, care a fost efectuată pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia.

6.3. Dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere - o persoană ale cărei date sunt prelucrate de Administrator, are dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere în maniera și în modalitatea specificată în dispozițiile Regulamentului GDPR și în legislația națională aplicabilă.

6.4. Dreptul de opoziție - o persoană ale cărei date sunt prelucrate are dreptul de opoziție, în orice moment - din motive subiective – față de prelucrarea datelor sale personale în baza art. 6 alin. 1 lit. e) (interese sau sarcini publice) sau f) (interesul legitim al administratorului), inclusiv față de profilarea pe baza acestor prevederi. Într-un astfel de caz, Administratorul nu mai poate prelucra astfel de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează existența unor motive de prelucrare valabile din punct de vedere legal, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau a motivelor pentru determinarea, investigarea sau apărarea revendicărilor.

6.5. Dreptul de opoziție cu privire la marketingul direct - în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor sale personale în scopuri de marketing, inclusiv profilării, în măsura în care orice prelucrare este legată de astfel de activități de marketing direct.

6.6. Portabilitatea datelor – o persoana ale carei date sunt prelucrate, poate solicita sa i se furnizeze datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poate solicita ca acestea să fie „portate” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei sau pe încheierea sau executarea unui contract cu aceasta și daca prelucrarea se face prin mijloace automate.

6.7. Pentru a exercita drepturile menționate în acest punct din politică de confidențialitate, este necesar a contacta Administratorul prin trimiterea unui mesaj corespunzător în scris sau prin e-mail la adresa Persoanei Responsabile cu Protecția Datelor desemnate de către Administrator sau Vânzător, indicată la începutul politicii de confidențialitate.

7. INFORMARE COOKIES, DATE DE OPERARE ȘI DE ANALIZĂ

7.1. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site, păstrarea unui user logat în contul de webmail,  securitatea online banking, păstrarea produselor în coșul de cumpărături, etc).

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor web-site-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor (ex: preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă, etc).

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc "third party cookies" pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

7.2. Administratorul poate procesa datele conținute în fișierele cookie, în timpul utilizării de către vizitatori a Magazinului Virtual, în următoarele scopuri:

7.2.1. pentru identificarea utilizatorilor înregistrați ca fiind conectați în cadrul Magazinului Virtual și pentru a arăta că aceștia sunt conectați;
7.2.2. pentru păstrarea produselor adăugate în coș în scop plasării unei comenzi;
7.2.3. pentru reamintirea datelor din Formularul de Comandă completat, din sondaje sau reamintirea datelor de logare în Magazinul Virtual;
7.2.4. pentru ajustarea conținutului paginii de internet a Magazinului Virtual în funcție de preferințele individuale ale Utilizatorului de Servicii (de exemplu, cu privire la culori, dimensiunea fontului, aspectul paginii) și pentru optimizarea utilizării paginilor de internet ale Magazinului Virtual;
7.2.5. pentru realizarea de statistici care să prezinte modul de utilizare a paginii de internet a Magazinului Virtual; (si asta cu un tert, ca e Google Analytics)

7.3. Cum pot opri cookie-urile?

În mod normal, majoritatea browserelor de internet disponibile pe piață acceptă fișiere cookie în mod implicit. Toată lumea are posibilitatea de a defini termenii de utilizare a fișierelor cookie utilizând setările browserului propriu. Aceasta înseamnă că puteți restrânge parțial (de exemplu, temporar) sau dezactiva complet opțiunea de salvare a fișierelor  cookie.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu, este posibil să nu fie posibilă finalizarea Formularului de comandă, pentru că Produsele din coș nu vor rămâne salvate și pentru etapele următoare de trimitere a Comenzii). De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor.De regulă,  aceste setări se găsesc, în "opțiuni" sau în meniul de "preferințe" al browserului tău.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea "ajutor" a browserului pentru mai multe detalii.

7.4. Administratorul colectează și stochează, de fiecare dată când pagina de internet este vizitată de un utilizator, așa-numitul fișier de jurnal server care, de exemplu, conține informații despre conexiunea la Internet cu scopul de a afișa pagina Magazinului: adresa IP, data și ora conexiunii, cantitatea de date transferate și furnizorul (date de acces). Aceste date de acces sunt anonime și sunt analizate doar pentru a asigura buna funcționare a paginii de internet și îmbunătățirea serviciilor noastre.

7.5. Administratorul poate utiliza în cadrul Magazinului Virtual serviciile Google Analytics. Aceste servicii ajută administratorul să analizeze traficul din Magazinul Virtual. Datele colectate sunt procesate ca parte a serviciilor mai sus menționate, într-un mod anonim (acestea sunt așa-numitele date de operare care împiedică identificarea persoanei) pentru a genera statistici utile în administrarea Magazinului Virtual. Aceste date sunt cumulative și anonime, adică nu conțin caracteristici de identificare (date personale) ale vizitatorilor paginii Magazinului Virtual. Administratorul, folosind serviciile de mai sus în cadrul Magazinului Virtual, colectează date, cum ar fi tara/orasul din care provin vizitatorii Magazinului Virtual precum și modul lor de comportament în cadrul Magazinului, informații cu privire la dispozitivele și browserele cu ajutorul cărora vizitează pagina de internet, adresa IP.

8. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Magazinul Virtual poate conține linkuri către alte pagini de internet. Administratorul recomandă ca după accesarea paginii de internet, să fie citita politica de confidențialitate.

8.2. In cazul in care va fi necesar să fie actualizată prezenta politica, cea mai recenta versiune va fi afisata pe site-ul nostru.